CÔNG KHAI CÁC QUYẾT ĐỊNH NĂM 2023
(15:17:41 PM 13/11/2022)

Danh mục nội dung công khai các quyết định năm 2023

Xem chi tiết các quyết định được cập nhật tại đường link sau đây: 

Cong khai quyet dinh 2023

2023_01_10_Quyết định về việc công bố công khai mua sắm tài sản nhà nước năm 2023

2023_02_10_Quyết định về việc công khai tình hình xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2023

2023_03_10_Quyết định về việc công khai tình hình xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2023

2023_04_25_Quyết định về việc công khai tình hình xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2023

2023_06_25_Quyết định về việc công khai tình hình xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2023

2023_07_30_Quyết định về việc công khai tình hình xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2023

2023_08_30_Quyết định về việc công khai tình hình xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2023

2023_09_30_Quyết định về việc công khai tình hình xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2023

2023_11_30_Quyết định về việc công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2023

2023_12_30_Quyết định về việc công khai tình hình quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; công khai tình hình quản lý, sử dụng xe ô tô và tài sản cố định khác; công khai tình hình xử lý tài sản công; công khai tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công năm 2023

2023_12_30_Quyết định về việc công khai tình hình xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2023